L’Ajuntament d’Alcoi ha elaborat una instrucció sobre l’Ordenança d’Homologació del Centre històric per a afavorir la instal·lació de pancartes cíviques, culturals o d’esdeveniments festius en edificis públics del centre històric.

Ple Autobús Octubre 2022

Recordem que el mes d’abril passat el Grup Municipal Popular, Compromís Alcoi, Ciutadans, Podem i Guanyar Alcoi, van presentar una moció en la qual s’instava a autoritzar la col·locació d’aquests elements en la façana del Consistori, el govern es va comprometre a articular la normativa pertinent perquè es regulara la col·locació de les esmentades pancartes, harmonitzant l’ordenació municipal a aquest efecte.

La polèmica es va suscitar a partir de la denúncia que el Partit Popular va elevar a la D.G. de Cultura per l’omissió d’informe patrimonial en els casos de repavimentació d’alguns espais públics del centre històric. Circumstància que va posar en alerta al govern sobre, si en la col·locació d’aquests elements en la façana dels edificis del centre històric, es poguera veure també com un incompliment de la normativa de protecció de conjunt històric, ja que en l’ordenança que ho regula es recull expressament tal prohibició.

Així les coses, des del departament de participació ciutadana es va sol·licitar informe sobre aquest tema a la Direcció Territorial de Cultura. Informe que hui en dia, i havent transcorregut més de 5 mesos no s’ha notificat a l’Ajuntament.
Per aquest motiu i a fi de portar a efecte els acords pel Ple, des de la regidoria de patrimoni històric s’ha sol·licitat informe sobre aquest tema als serveis jurídics municipals.

Aquest informe advertint-se de l’ambigüitat del precepte recollit en l’Ordenança recomana, i donat el caràcter general d’aquesta, la justificació que permetria defugir aquesta generalitat a través de dos condicionants; “L’existència d’un límit temporal i que els elements publicitaris han d’harmonitzar amb les edificacions i no alterar les condicions arquitectòniques d’aquestes”.

Seguint les recomanacions tècniques s’ha elaborat la Instrucció que s’aprovarà en el Ple de demà divendres, per la qual es permetrà de manera ocasional, reversible i pel temps de duració estricte de l’activitat o esdeveniment que es pretén publicitar, la col·locació de pancartes o dispositius de similar naturalesa que anuncien activitats cíviques, culturals, etc. en immobles del centre històric, sempre que harmonitzen i no alteren les condicions arquitectòniques dels immobles, sent que en cada cas s’avaluarà pels serveis tècnics municipals.

“Com a Administració Pública, l’Ajuntament és el primer a complir amb legalitat vigent, i davant la incertesa, com en aquest cas, per a això està tot un cos de funcionaris públics que assessoren i orienten la gestió del govern. L’aposta pel públic implica com a principal premissa la confiança en el criteri i treball dels funcionaris públics, i és al que s’ha acudit en aquest cas de dubte legal”, ha indicat la regidora de Patrimoni Històric, Lorena Zamorano.